การตรวจสุขภาพควรทำปีละกี่ครั้ง จึงจะถือว่าเหมาะสม

สุขภาพ

สุขภาพ

ถ้าคุณต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้ คุณควรได้รับการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาลอยู่เสมอ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ทำเพียงแค่ปีละครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะถูกต้องหรือไม่? ลองมาดูคำตอบได้ภายในบทความนี้

การตรวจสุขภาพดีสร้างได้ประจำปี สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กในวัยแรกเกิด, วัยรุ่น, วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ  เพื่อให้รู้เท่าทันต่อสุขภาพและร่างกายของคุณเอง ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้ให้ผลดีแค่เพียงการรับรู้ว่าร่างกายของคุณยังแข็งแรงอยู่หรือไม่? แต่สามารถบ่งบอกถึงโรคภัยที่กำลังจะมาเยือนสุขภาพ ถ้ารู้เร็ว รู้ทัน สามารถรักษาได้อย่าง รวดเร็ว ย่อมทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงต่ออาการเจ็บปวดหรือเสียชีวิต ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก การตรวจของคนในแต่ละวัยจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น วัยเด็กจะเป็นการตรวจเรื่องพัฒนาการ, พฤติกรรม, ช่องปาก และโภชนาการโดยรวมของเด็ก แต่จะเน้นไปที่พัฒนาการเด็กเป็นหลัก สำหรับคนในกลุ่มวัยทำงานจะเน้นเรื่องสุขภาพร่างกาย, สายตา, ช่องปาก และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนในวัยนี้มากที่สุด ส่วนในวัยของผู้สูงอายุจะเป็นการตรวจร่างกาย เพื่อมองหาโรคของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการคัดกรองมะเร็งและการประเมินสุขภาพโดยรวม

การตรวจสุขภาพดีสร้างได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถทำได้ 2 ครั้งต่อปีหรือทุก ๆ 6 เดือน จึงจะถือว่าเหมาะสมที่สุด เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าโรคภัยต่าง ๆ จะสร้างปัญหาให้กับสุขภาพของเราในช่วงเวลาใด ดังนั้นยิ่งรู้เร็วจะยิ่งทำให้การรักษาทันท่วงทีมากขึ้น